Ogólne warunki sprzedaży

Ogólne Warunki Sprzedaży

Ogólne warunki umów sprzedaży dokonywanej przez EL-Maro Kreczetowscy Ratajczak Sp. J. z siedzibą w Lesznie, przy ul. Łanowej 3, 64-100 Leszno, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe - Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS nr 0000278344, NIP: 6972069979, REGON: 411435263.

1. Postanowienia ogólne

Niniejsze ogólne warunki sprzedaży mają zastosowanie do wszystkich umów sprzedaży towarów, umów dostawy oraz wszelkich i innych umów, prowadzących do nabycia towarów od Sprzedawcy.

2. Definicje

2.1. Pojęcia i wyrażenia, użyte w niniejszym regulaminie, mają następujące znaczenie:

a. Ogólne Warunki Sprzedaży- niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży, znajdujące zastosowanie do wszelkich umów, zawieranych przez Sprzedawcę z Kupującymi, a prowadzących do nabycia towarów (produktów) przez Kupującego,
b. Sprzedawca: spółka EL-MARO Kreczetowscy, Ratajczak Sp. j. z siedzibą w Lesznie, ul. Łanowa 3, 64-100 Leszno, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe -Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy, KRS nr 0000278344,
c. Kupujący – podmiot dokonujący zakupu towarów przez internet, w sklepie internetowym, mieszczącym się na stronie internetowej www.lampasklep.pl, na podstawie umowy sprzedaży lub innej umowy, prowadzącej do nabycia produktów/ towarów,
d. Strony- Sprzedawca i Kupujący łącznie,
e. Konsument - osoba fizyczna dokonująca z zakupu u Sprzedawcy lub dokonująca innej czynności prawnej, niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
f. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadającą osobowości prawnej, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową,
g. Towar - towar handlowy (produkt) nabywany przez Kupującego od Sprzedawcy na podstawie umowy sprzedaży lub innej umowy, prowadzącej do nabycia produktów/ towarów.

2.2. Niniejsze Ogólne Warunki wiążą strony w zakresie sprzedaży towarów. Wszelkie uregulowania, stosowane przez Kupującego, w szczególności jego Ogólne Warunki Umowne, Ogólne Warunki Zakupów lub inne nie mają zastosowania w zakresie, w jakim są sprzeczne z niniejszymi warunkami.

3. Zawarcie umowy

3.1. Podstawą zawarcia umowy sprzedaży jest zamówienie Kupującego złożone w odpowiedzi na ofertę Sprzedawcy. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszych warunków umownych.
3.2. W przypadku zakupów, realizowanych poprzez konto użytkownika, umowa zostaje zawarta z chwilą dokonania wyboru opcji kupuj lub innej równoznacznej.
3.3. W przypadku zakupów, realizowanych bez logowania na konto użytkownika, ale przy użyciu formularza zamówienia, umowa zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia zamówienia poprzez kliknięcie na właściwy link, wysłany do Kupującego mailem.
3.4. W przypadku złożenia w formie e-mail, telefonicznie, przy użyciu innego komunikatora, lub w inny sposób, umowa zostaje zawarta z chwilą złożenia zamówienia.
3.5. W każdym przypadku do zawarcia umowy potrzebne jest potwierdzenie, dokonane przez Sprzedawcę, przy czym może ono mieć formę dorozumianą. Formą potwierdzenia jest w szczególności przystąpienie do realizacji zamówienia lub zamówienie towaru u dostawcy Sprzedawcy.
3.6. W przypadku jakiejkolwiek zmiany oferty lub wprowadzeniem zastrzeżeń do niej przez Kupującego, umowa zawarta zostanie dopiero z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia ze zmianami czy zastrzeżeniami. Brak potwierdzenia takiego zamówienia jest jednoznaczny z tym, że umowa sprzedaży nie została zawarta.

4. Prawo własności towaru

4.1. Prawo własności sprzedawanego towaru przechodzi na Kupującego dopiero w momencie zapłaty całości ceny za ten towar oraz zaksięgowania wpłaty na rachunku Sprzedawcy lub przekazanie pieniędzy przewoźnikowi w przypadku wyboru opcji płatności „za pobraniem”.
4.2. Ryzyko utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi ze Sprzedawcy na Kupującego z chwilą wydania towaru a w przypadku powierzenia towaru przewoźnikowi- z chwilą wydania towaru przewoźnikowi, niezależnie od tego, która ze stron ponosi koszty transportu lub która ze stron organizuje transport. Za wydanie towaru uważa się jej powierzenie przewoźnikowi.

5. Cena

5.1. Cena za sprzedawany towar jest określona każdorazowo w ofercie lub umowie sprzedaży.
5.2. Cenę towaru ustala się w oparciu o uzgodnienia obowiązujące w dniu potwierdzenia zamówienia.
5.3. Kupujący jest zobowiązany zapłacić cenę w terminie 3 dni od daty złożenia zamówienia.
5.4. W przypadku opóźnienia się Kupującego z zapłatą ceny z jakiejkolwiek umowy sprzedaży łączącej strony, Sprzedawca ma prawo do powstrzymania się z realizacją wszystkich zawartych umów (w tym z wydaniem towaru) do czasu zapłaty przez Kupującego wszelkich wymagalnych należności wraz z należnymi odsetkami.
5.5. Kupujący nie ma prawa potrącania swoich wierzytelności względem Sprzedawcy z wierzytelności Sprzedawcy wynikających z umów sprzedaży towarów.
5.6. W przypadku, gdy Sprzedawca przyznał Kupującemu kredyt kupiecki (płatność z odroczonym w czasie terminem), może on go ograniczyć lub cofnąć w każdym czasie. Uprawnienie to nie dotyczy wierzytelności już powstałych. Przyznanie kredytu kupieckiego Sprzedawca może uzależnić od złożenia i doręczenia mu przez kupującego oświadczenia o treści: "Oświadczam, że nie posiadam zaległości w Urzędzie Skarbowym, w ZUS, nie zalegam z zapłatą żadnych innych zobowiązań oraz zapewniam, że posiadam środki na zapłatę ceny za towary, zakupione od EL-Maro Kreczetowscy Ratajczak Sp. J. z siedzibą w Lesznie" lub innego oświadczenia, o treści określonej przez Sprzedawcę.

6. Odbiór towaru i jego właściwości

6.1. Kupujący zobowiązuje się do bardzo starannego zbadania towaru w chwili jego odbioru pod względem ilościowym, zgodności ze specyfikacją techniczną określoną w umowie oraz pod kątem ewentualnych wad. Sprawdzeniu podlega również załączana dokumentacja techniczna towaru.
6.2. Kupujący podpisuje dokument wydania towaru lub list przewozowy po zbadaniu towaru. Podpisanie dokumentu wydania jest równoznaczne ze stwierdzeniem zgodności wskazanych parametrów z zamówieniem i brakiem wad, które mogłyby zostać wykryte przy bardzo starannym zbadaniu towaru podczas odbioru. Kupujący nie może się zwolnić od obowiązków wskazanych w niniejszym ustępie i od skutków ich niedochowania powołując się na przyjętą praktykę obrotu i odbioru.
6.3. Strony ustalają, iż koszt załadunku towaru do transportu spoczywa na Sprzedawcy, a koszt rozładunku na Kupującym, niezależnie od tego, która strona ponosi koszt transportu lub organizuje transport.
6.4. Wszelkie przekazywane ewentualnie przez Sprzedawcę wraz z towarem atesty, aprobaty, świadectwa zgodności lub inne dokumenty wskazujące na jakość towaru, jego parametry i właściwości techniczne nie stanowią potwierdzenia przez Sprzedawcę zawartych w nich danych a tym samym nie stanowią zapewnienia, że towar spełnia wskazane w nich kryteria. Przekazywane dokumenty stanowią jedynie informacją Sprzedawcy, że towar zgodnie z oświadczeniem producenta lub dystrybutora posiada określone cechy lub został wykonany zgodnie ze wskazanymi w dokumentach kryteriami. Sprzedający nie udziela gwarancji na towary.
6.5. Towar sprzedany jako drugi gatunek nie podlega zwrotowi, z zastrzeżeniem prawa konsumenta do odstąpienia od umowy, zawartej na odległość.
6.6. Kupującemu, będącemu przedsiębiorcą, nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy, poza przypadkami, wynikającymi z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

7. Wady rzeczy sprzedanej

7.1. W przypadku ujawnienia się wady fizycznej, kupującemu przysługuje wybór czy chce  skorzystać z rękojmi (odpowiedzialność sprzedawcy) czy też gwarancji (odpowiedzialność producenta), o ile gwarancja została udzielenia przez producenta lub importera.
7.2. O wadach, których nie da się wykryć mimo bardzo starannego zbadania przy odbiorze, Kupujący ma obowiązek powiadomić Sprzedawcę niezwłocznie (nie później niż w 3 dni) od dnia dostawy, a jeśli wada ujawniła się później, to z chwilą jej wykrycia. W przypadku Kupujących, będących przedsiębiorcami, brak dochowania tego terminu jest równoznaczny z utratą uprawnień z rękojmi.
7.3. Kupujący zobowiązuje się udostępnić wadliwy towar do wglądu Sprzedawcy na każde jego wezwanie, jak również do dostarczenia towaru Sprzedawcy, a ile Sprzedawca zgłosi takie żądanie.
7.4. Jeżeli towar został przetworzony, odpowiedzialność Sprzedawcy za wady towaru wygasa.
7.5. Jeżeli Sprzedawca uzna, że dla stwierdzenia wad potrzebne będzie przeprowadzenie ekspertyzy technicznej lub opinii Producenta, to Sprzedawca zajmie stanowisko co do wadliwości towaru po uzyskaniu stosownej ekspertyzy lub opinii.
7.6. Nieznaczne rozbieżności między towarem otrzymanym przez Kupującego oraz przedstawionym na zdjęciach nie stanowią podstawy do reklamacji zakupionego towaru.
7.7. Uwzględnienie reklamacji następować będzie w formie pisemnej pod rygorem nieważności, po zbadaniu reklamowanej partii towaru przez Sprzedawcę, ewentualnie po przeprowadzeniu ekspertyzy lub wydaniu opinii producenta. W przypadku uwzględnienia reklamacji Sprzedawca zobowiązuje się na swój koszt wymienić wadliwy towar na wolny od wad w terminie uzgodnionym przez strony. Jeżeli wymiana towaru jest niemożliwa, albo wiąże się z koniecznością poniesienia przez Sprzedawcę dodatkowych wydatków, Sprzedawca ma prawo odmówić wymiany towaru i zwrócić Kupującemu stosowną część ceny.
7.8. Sprzedawca zwolniony jest od odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w przypadku, gdy jest to spowodowane wadami towaru związanymi z nienależytym jego wykonaniem przez producenta. Strony wyłączają w tym przypadku również odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest także wyłączona, gdy Kupujący dokonał naprawy towaru bez pisemnej zgody Sprzedawcy.
7.9. W pozostałych przypadkach uprawnienia z tytułu rękojmi wygasają po upływie pół roku od dnia wydania towaru, jeżeli Kupującym jest przedsiębiorca.
7.10. Sprzedawca nie zapewnia przydatności danego towaru do określonego zastosowania. Ryzyko przeznaczenia i zastosowania towaru objętego umową leży wyłącznie po stronie Kupującego Wszelkie ewentualne informacje udzielane w tym zakresie przez Sprzedawcę są grzecznościowe i nie mogą być traktowane jako podstawa do konkretnego stosowania.
7.11. Wszczęcie postępowania reklamacyjnego nie zwalnia Kupującego z obowiązku zapłaty ceny za wydany towar.

8. Opóźnienia w płatnościach i wydaniu, odpowiedzialność

8.1. W przypadku opóźnienia się Kupującego z zapłatą całości lub części ceny za wydany towar zapłaci on Sprzedawcy odsetki ustawowe za opóźnienie.
8.2. Sprzedawca wolny jest od wszelkiej odpowiedzialności związanej z nieterminowym wydaniem towaru, gdy przyczyną tego jest fakt, iż jego dostawca nie wywiązał się z dostawy w terminie.
8.3. W przypadku, gdy szkoda przewyższa zastrzeżone kary umowne Sprzedawca ma prawo dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych.
8.4. Odszkodowanie za szkody wyrządzone Kupującemu w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy ograniczone jest w każdym przypadku do wysokości ceny towaru objętego umową, przy czym Sprzedawca odpowiadać może jedynie za możliwe do przewidzenia i typowe szkody Kupującego. Ograniczenie to nie znajduje zastosowania w sytuacji, kiedy Kupujący jest Konsumentem.

9. Odstąpienie od umowy

9.1. Sprzedawca ma prawo odstąpić od umowy:

a. w przypadku pogorszenia się kondycji finansowej Kupującego, Sprzedawcy przysługują uprawnienia wskazane w ustępie poprzedzającym chyba, że Kupujący ustanowi na jego rzecz dodatkowe zabezpieczenie przez niego akceptowane. Ocena kondycji finansowej Kupującego oraz akceptowanie bądź nie dodatkowych zabezpieczeń należy wyłącznie do Sprzedawcy,
b. w przypadku braku dokonania przez Kupującego zapłaty całej ceny w terminie 3 dni od daty zawarcia umowy,
c. w przypadku, gdy po zawarciu umowy wystąpią okoliczności uzasadniające podwyższenie ceny zamówionego towaru takie jak np. zmiana kursu waluty, podwyższenie cła, wprowadzenie opłat celnych dodatkowych, wprowadzenie innych obciążeń publicznoprawnych, a towar nie został jeszcze wydany,
d. w przypadku braku dostępności towaru u dostawcy Sprzedawcy lub określenia zbyt odległych terminów jego dostępności lub dostawy,
e. w przypadku wystąpienia innych okoliczności, uniemożliwiających wykonania umowy w całości lub w części.

9.2. W każdym przypadku prawo odstąpienia od umowy może zostać zrealizowane w terminie 90 dni od daty jej zawarcia,
9.3. Odstąpienie może dotyczyć całości umowy lub jej części- wedle wyboru Sprzedającego.
9.4. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualną powstałą przez to szkodę Kupującego lub innego podmiotu.

10. Właściwość sądu, prawo właściwe

10.1. Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów będzie właściwy rzeczowo sąd powszechny w Lesznie (kod pocztowy 64-100).
10.2. Do umowy mają zastosowanie wyłącznie przepisy prawa polskiego.

11. Inne postanowienia

11.1. Jeżeli poszczególne postanowienia niniejszych Ogólnych Warunków okazałyby się nieważne lub nieskuteczne, nie będzie to miało wpływu na ważność i skuteczność pozostałych postanowień. W takim przypadku strony zobowiązują się przyjąć takie postanowienia, które wynikają z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa lub które odzwierciedlają uprzednią zgodną wolę stron.
11.2. Osoby niepełnoletnie mogą dokonywać zakupu towarów wyłącznie po uzyskaniu zgody osoby
11.3. W przypadku osób, którego nie ukończyły lat 16, odpowiednią zgodę na przetwarzanie danych osobowych w procesie dokonywania zakupu wyrażają osoby sprawujące władzę rodzicielską lub opiekę nad dzieckiem.
11.4. Zmiana OWS wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia zamieszczenia zmiany na stronie internetowej sklepu internetowego, przy czym zamieszczenie niniejszej wersji nastąpiło w dniu 20-08-2018.
11.5. Do umów zawartych przed wejściem zmiany OWS mają zastosowanie dotychczasowe postanowienia.

© 2008-2021 EL-MARO.PL Wszelkie prawa zastrzeżone.